เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต โดยการ OVER-LAY บนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนหมายเลข สก 2004 หมู่ที่ 10 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร เชื่อมมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว