การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ อบจ.สระแก้ว ครั้งที่2/2566

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น 3)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว