โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการฯ2567#2(วิทยาศาสตร์)

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดทำ “โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ ประจำปี 2567 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

🎓 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและศิลธรรม ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพทางด้านทักษะวิชาการ รวมถึงส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ให้เยาวชนในจังหวัดสระแก้วได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ มีความรัก สามัคคีต่อกันอย่างมีความสุขพร้อมเป็นคนดีและคนเก่ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป.

✍️ สำหรับโครงการดังกล่าวสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมโครงการฯทั้งสิ้น 281 คน มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ 7 โรงเรียน โรงเรียนวัฒนานคร 81 คน/โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 40 คน/โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 60 คน/โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 30 คน/โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 30 คน/โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 20 คน และโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 20 คน 📖 สำหรับวิชาที่ใช้ในการสอนเสริมมี 5 วิชา ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา/คณิตศาสตร์/ และวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ.

สัปดาห์ที่ 2📌วันที่ 2 💢วิชาวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2567 (08.00-17.00).
✍️อาจารย์ผู้สอน ครูสุรเชษฐ์ ลีชัย (ครูพี่มิ่ง).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว