ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา ลงพื้นที่และร่วมประชุมรวบรวมข้อมูลฯ

✍️วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้เชิญท่านผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาระดับประเทศ นำโดยคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่และร่วมประชุมรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพื่อการศึกษาศักยภาพและโอกาสในการต่อยอดการพัฒนาโรงเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา โดยได้แบ่งกลุ่มการประชุม เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้.
📍กลุ่มที่ 1.โรงเรียนวัฒนานคร และโรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระแก้ว เขต 2 นายมังกร กุลวานิช ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ รศ.ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ และดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์.
📍กลุ่มที่ 2.โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา และโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ ได้รับเกียรติจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายนคร ตังคะพิภพ ดร.สุวิทย์ บึงบัว นางสาวนิตยา โล๊ะกาแก้ว และนางสาววิริยา ไชยคุปต์.
📍กลุ่มที่ 3.โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม และโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม ได้รับเกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ชอบผล ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า นายผจญ โพธิราช นางสาวศิริรัตน์ สุภาพทรง ดร.เพชรัษฏ์ แก้วสุวรรณ และนางสาววงเดือน สุวรรณศิริ.
📍กลุ่มที่ 4.โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก และโรงเรียนบ้านนางาม ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา นางอำภา พรหมวาทย์ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช และดร.พิทักษ์ โสตถยาคม.

ทั้งนี้ยังมีหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ได้แก่ นายวัชระ อันโยธา ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายจีรวัฒน์ คุณเวียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 นายประยงค์ สารภูมิ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่มัธยมศึกษาจังหวัดสระแก้ว นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสระแก้ว และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ร่วมลงพื้นที่และประชุมในครั้งนี้ด้วย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว