โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบจ.สระแก้ว (กีฬาเปตอง).

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเปตอง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน/ประชาชน/และผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้วได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาทักษะการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และยกยกระดับกีฬาของจังหวัดสระแก้วให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ (สนามวอลเลย์บอล).

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว