โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายฐานิสร์ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มอบหมายให้ นายมาฆะ สืบวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว” ในระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการทบทวน และเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)ของสถานศึกษา และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด มีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษารวมทั้งความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษา และใช้เป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และอันลักษณ์ผู้เรียน.

✍️.การฝึกอบรมเป็นการบรรยายและฝึกปฎิบัติ โดยวิทยากร.
✅1.ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ.
✅2.ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ที่ปรึกษาสมาคมวางแผนการศึกษาไทย.
✅3.ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ.
✅4.ดร.พงกะพรรณ ตะกลมทอง นายกสมาคมวางแผนการศึกษาไทย.
✅5.นางพรพิมล ชินภักดี วิชาการสมาคมวางแผนการศึกษาไทย.
✅6.นางวิลาวัลย์ ทองแย้ม ผู้ช่วยวิชาการสมาคมวางแผนการศึกษาไทย.
✅7.นางสาวอุสา กลับหอม ผู้ช่วยวิชาการสมาคมวางแผนการศึกษาไทย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว