การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ

URL

คำอธิบาย

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูโครงสร้างองค์กร

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
ฝ่ายการเมือง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาฯ
ฝ่ายข้าราชการประจำ
หัวหน้าส่วนราชการ

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนู
– คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
– หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.เข้าเมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูอำนาจหน้าที่

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูติดต่อเรา
3. เลือกเมนูข้อมูลติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์
1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
 
ภาพ-กิจกรรม
1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3. เมนูภาพ-กิจกรรม
 
* QR Code แบบวัด EIT จะแสดงรูปแบบ Pop up หน้าเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนพัฒนาท้องถิ่น
5. เลือก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
และหัวข้อ เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูแผนพัฒนา อบจ
4. เลือกเมนูแผนการดำเนินงาน
5. เลือก แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เลือกเมนู รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
5. เลือก รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมีนาคม 2567) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู รายงาน
4. เลือกเมนู รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
5. เลือก รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เลือกเมนูคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   3.1 เลือกคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ของ อบจ.สระแก้ว
   3.2 เลือกคู่มือการปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว
   * คู่มือการปฏิบัติงานกองการเจ้าหน้าที่ฯ จะมีกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนในบางรางการ ดังนี้
      – การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (แผนที่ 41 (หน้า 38))
    3.3 เลือกคู่มือปฏิบัติงาน เรื่องการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เลือกเมนูสถิติการให้บริการ
4. เลือก ดังนี้ (ผู้มารับบริการ Walk-in)
   4.1 เรื่อง สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    4.2 เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
    4.3 เรื่อง รายงานข้อมูลสถิติการใช้ห้องประชุม อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
5. เลือก เรื่อง สรุปข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-Service ของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือกเมนูแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือก เรื่อง รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2567

O15 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือกเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือก เรื่อง ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูงานจัดซื้อจัดจ้าง
3. เลือกเมนูรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
4. เลือกเมนู เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูงานบุคคล
4. เลือกเมนูนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. เลือกเรื่อง แผนการดำเนินงานสำหรับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูงานบุคคล
4. เลือกเมนูนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
5. เลือก เรื่อง รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู งานบุคคล
4. เลือกเมนู ประกาศประมวลจริยธรรม

O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูงานบุคคล
4. เมนูประกาศประมวลจริยธรรม
5. เลือกเรื่อง ดังนี้
5.1 เลือก เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
5.2 เลือก เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางจริยธรรมที่ควรกระทำ และไม่ควรกระทำ (Dos&Don’ts) ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
5.3 เลือก เรื่อง กิจกรรมเสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
*การฝึกอบรม
1 เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2 เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3 เลือกเมนูภาพ-กิจกรรม
4 เลือกโครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนู บริการประชาชน
3. ร้องเรียนทุจริต

O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. เข้าหน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูสถิติการให้บริการ
4. เลือก เรื่อง สรุปข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เมนูรายงาน
4. เลือก รายงานผลการปฏิบัติงาน
5. เลือก
– รายงานผลการดำเนินโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 6

O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2.ไปที่เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3.เข้าเมนูนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูข่าวประชาสัมพันธ์
3. เลือกเมนูภาพ-กิจกรรม
4. เลือกโครงการอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA)
 
*ณ เวลาลงข้อมูลภาพข่าวจะอยู่หน้าที่ 3

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูข้อมูลพื้นฐาน
3. เลือกนโยบายไม่รับของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 
*แบบสรุปรายงานฯ ประจำปี 2566 จะอยู่ด้านล่างสุด

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูรายงาน
4. เลือกเมนูรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. เลือก เรื่อง สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูรายงาน
4. เลือกเมนูรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. เลือก เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เมนูรายงาน
4. เลือกเมนูรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
5. เลือก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

1.เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนป้องกันการทุจริต
5. เลือก เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
การทุจรติประจำปี

1. เข้าหน้าแรกเว็บไซต์
2. เข้าเมนูการบริหารงาน
3. เข้าเมนู แผนพัฒนา อบจ.
4. เลือกเมนู แผนป้องกันการทุจริต
5. เลือก เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เลือกเมนูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
4. เลือก เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์หลัก
2. เมนูการบริหารงาน
3. เลือกเมนูการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
4. เลือก เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ.สระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว