เรื่อง ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กที่นิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากหลังศูนย์แดง เขตเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

เรื่อง ขอส่งร่างประกาศ และร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กที่นิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากหลังศูนย์แดง เขตเทศบาลตำบลโคกสูง หมู่ที่ 2 เชื่อมเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว