โครงการเสริมพลังผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุฯ

วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ จังหวัดสระแก้วเปิดโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว.

✍️.ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์จังหวัดสระแก้ว เขต ๑ นายภูมิวัชร์ อุดมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว ร่วมโครงการเสริมพลังผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ และ งานสืบสานประเพณีสงกรานต์จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ได้จัด “โครงการเสริมพลังผู้สูงวัย เตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และยกย่อง เชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม และ ส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยแสดงศักยภาพ และเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมการพัฒนาสังคม กิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การแสดงของชมรมผู้สูงอายุดอกแก้วบูรพา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนบ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว การมอบรางวัลแก่ผู้สูงอายุที่ได้รัยการคัดเลือกเป็นผู้สูงอายุดีเด่น รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การออกบูธกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้สูงอายุ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมเข้าร่วม.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว