อบจ.สระแก้ว สนับสนุนรถบรรทุกน้ำบรรเทาภัยแล้งบ้านเขาช่องแคบ

เมื่อวันที่ 24 – 26 เมษายน 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเพื่อบรรทุกน้ำจากแหล่งน้ำ มาส่งยังจุดกักเก็บน้ำประปาของหมู่บ้านเขาช่องแคบ หมู่ที่ 12 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จากสถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว