กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ฯ

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21.

✍️.กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2567 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว.

✍️.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการฯมีความรู้ในเรื่องแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning แนวทางในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนสามารถออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ได้ตามบริบทขอบห้องเรียน และมีแนวทางในการวัดประเมินผลทางการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ.

🔎.กิจกรรมที่ 2. (วันที่ 1.) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ วิทยากรหลัก.
-1.ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า.
-2.อาจารย์หัทยา เข็มเพ็ชร.
-3.อาจารย์สุมนพัสร์ ป้องกัน.

🔎.วิทยากรกลุ่ม.
-1.อาจารย์รวิภัทร์ เหล่าคุ้ม.
-2.ดร.เพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณ.
-3.ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์.
-4.อาจารย์วิไลวรรณ เหมือนชาติ.

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว