เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

เรื่อง ระบบกลางทางกฎหมาย สำหรับการเเสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ข้อมูลการรับฟัง (law.go.th)

เรื่อง ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ – Google Drive

เรื่อง รวมระเบียบเเละประกาศคณะกรรมการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริตเเห่งชาติที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว