เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360

ข้อมูลสำหรับเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาฯ จำนวน 1 ฉบับ

ภาพประชาสัมพันธ์หอสมุดรัฐสภาฯ จำนวน 1 ฉบับ

วิดีโอนำเสนอเว็บไซต์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาฯ จำนวน 1 ฉบับ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว