เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว