เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างทำงาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเเอสฟัลติกคอนกรีต สายซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร เชื่อมถนนสายเลี่ยงเมืองอรัญประเทศ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว