เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานบริหาร

ประกาศผลการสอบคัดเลือกข้าราชการอบจ.สก.เพื่อเปลี่ยนสายงานบริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว