เรื่อง ให้ลูกจ้างพ้นจากราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ให้ลูกจ้างพ้นจากราชการ ด้วย นายจรูญ คำชัย ลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อัตราค่าจ้างเดือนละ ๒๓,๓๔๐ บาท  เลขที่ตำแหน่ง ๑๗ สังกัดกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

ประกาศให้ลูกจ้างพ้นจากราชการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว