เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

ตารางแสดงวงเงินฯจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว