E-service เพื่อประชาชน

บริการยืมวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไป

ระบบขอใช้ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระบบขอใช้เรือยนต์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว