หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทร. –

นายมาฆะ สืบวงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทร. 081-7078774

นางมณฑา ศรีชัย

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร. 089-2809172

นางสาวประทุมทิพย์ ตันเจริญ

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
โทร. 082-6800565

นางสาวสุประวีณ์ สาวงษ์

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 096-5694194

นางพจณี อโนดาษ

ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 094-7527787

นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์

ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 081-8642080

นายมาฆะ สืบวงศ์

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
โทร. 081-7078774

นายมาฆะ สืบวงศ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โทร. 081-7078774

นางวรรดาเดือน ทองเกตุแก้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
โทร. 081-8178088

นางสาววริศรา สุรโคตร

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 081-5588916

นางสาวรสรินทร์ จันทรา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
โทร. 062-2936169


ติดต่อ อบจ.สระแก้ว