กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว

เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ
และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็น ต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดสระแก้ว


เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องในการขอรับงบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงที่อยู่อาศัย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว