สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางมณฑา ศรีชัย
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ดังนี้ งานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม
 • งานรัฐพิธี ราชพิธีต่างๆ
 • งานตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการ
 • งานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ
 • งานสวัสดิการสังคม
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานสงเคราะห์ และจัดสวัสดิการเด็ก เยาวชน
 • งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
 • งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • งานบริการและจัดทำข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
 • งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 • งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • งานคุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
 • ราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนัก หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นการเฉพาะ
 • กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝ่ายนิติการ
 • งานการพาณิชย์
 • งานนิติการ
 • งานการเลือกตั้ง
 • งานนิติกรรมสัญญา
 • งานตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 • งานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน
 • งานเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีละเมิดตามข้อบัญญัติ
 • งานติดตามผลดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานประสานกับพนักงานอัยการจังหวัด
 • งานวิชาการด้านกฎหมาย
 • งานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ      
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อสอบถามข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ 037-240999 ต่อ 111
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว