สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวประทุมทิพย์ ตันเจริญ
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 • ฝ่ายการประชุม
 • งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
 • งานรายงานการประชุม
 • การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับการประชุมสภาฯ
 • งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสิทธิสวัสดิการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานพัฒนาประชาธิปไตยและการปกครองท้องถิ่น
 • งานสนับสนุนและให้ความร่วมมือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
 • งานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
 • งานจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานระเบียบการทะเบียนประวัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหาร
 • งานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น
 • งานแจ้งยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • งานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการบริหารงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว