สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

 • ฝ่ายการประชุม
 • งานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการประชุมกรรมการต่างๆ ของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการจัดทำระเบียบวาระการประชุม
 • งานรายงานการประชุม
 • การตั้งกระทู้ถาม ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการประชุมสภาฯ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 • งานนบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานระเบียบการทะเบียนประวัติ
 • งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม
 • งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานส่งเสริมและพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)
 • งานยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว