กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ฝ่ายงบประมาณ

 • งานงบประมาณ
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 • งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
 • งานจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย (เงินอุดหนุน)
 • งานเกี่ยวกับการของบประมาณจากส่วนกลาง
 • งานเสนอโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดหรือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อเสนอของบประมาณจากจังหวัดหรือรัฐบาล
 • งานวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดทำงบประมาณ
 • งานประสานงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 • งานประสานงานกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
 • งานเกี่ยวกับโครงการเงินอุดหนุน ทุกประเภท
 • งานหารือและการขอคำวินิจฉัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกี่ยวกับโครงการทั่วไป
 • งานระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภายในเขตจังหวัด
 • งานจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 • งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
 • งานคณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด
 • งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ
 • งานประสานแผนพัฒนาพื้นที่ (ก.บ.จ.)
 • งานคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)
 • งานเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานจัดทำแผนดำเนินการ
 • งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานภายนอก
 • งานปัญหาความต้องการของประชาชนเกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่
 • งานแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผน
 • งานแผนงานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 • งานจัดประชุมคณะกรรมการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 • งานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ศปส.อบจ.สก.)
 • งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ประสานงานแก้ไขทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)งานศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center
 • งานโครงการด้านเศรษฐกิจพอเพียง
 • งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
 • งานโครงการจัดงานต่างๆ ที่เป็นนโยบายผู้บริหารงานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล

 • งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
 • งานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนส่วนราชการ
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
 • งานจัดทำเอกสารสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการประจำปี
 • จัดทำทะเบียนคุมแผนงาน/โครงการทั้งหมดที่ต้องติดตามและประเมินผล
 • งานการรายงานและประกาศผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการให้ผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนทราบ
 • งานสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวังานจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม
 • งานสถิติข้อมูลต่างๆ
 • งานระบบสารสนเทศ
 • งานเกี่ยวกับการประมวลผลที่ได้จากแบบสอบถาม หรือแบบสำรวจความคิดเห็น
 • งานการประชุมคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาและการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 • งานบันทึกระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Info)
 • งานบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan)
 • งานบันทึกข้อมูลระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานบันทึกระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. (ele)
 • งานเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเว็ปไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 • งานการวางแผน การประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ
 • งานติดต่อประสานงาน ติดตามผู้บริหารเพื่อถ่ายภาพกิจกรรมและนำภาพกิจกรรมต่างๆ ลงเว็ปไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์
 • งานเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรม/โครงการต่างๆ เพื่อประกอบการจัดทำธรรมาภิบาลและการตรวจปฏิบัติราชการ
 • งานประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และเอกสารเผยแพร่
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว