กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นางพจณี อโนดาษ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

 • งานการจัดทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/บันทึกใบผ่านรายการตั้งหนี้
 • งานจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน
 • งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
 • งานการจัดทำ/ควบคุม การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เงินทุนสำรองสะสม
 • งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
 • งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
 • งานการจัดทำทะเบียนคุมแบบพิมพ์ และการเจาะปรุการใช้ใบเสร็จ
 • งานการทำลายเอกสารด้านการเงิน การบัญชี
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • งานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน
 • งานนำส่งเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร
 • งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
 • งานการตรวจสอบใบสำคัญ เอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ
 • งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
 • งานการจัดสรรเงินต่างๆงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานทะเบียนคุมรายจ่าย
 • งานนำส่งเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
 • งานการจัดทำการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ/บันทึกใบผ่านรายการตั้งหนี้
 • งานจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน
 • งานการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
 • งานการจัดทำ/ควบคุม การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เงินทุนสำรองสะสม
 • งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท
 • งานตรวจสอบบัญชีทุกประเภท
 • งานการจัดทำทะเบียนคุมแบบพิมพ์ และการเจาะปรุการใช้ใบเสร็จ
 • งานการทำลายเอกสารด้านการเงิน การบัญชี
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงินการคลัง การบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายการเงินและบัญชี
 • งานเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงิน
 • งานนำส่งเงิน และการนำเงินฝากธนาคาร
 • งานเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน
 • งานการตรวจสอบใบสำคัญ เอกสาร ฎีกาเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นๆ
 • งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง
 • งานการจัดสรรเงินต่างๆงานระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
 • งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
 • งานทะเบียนคุมรายจ่าย
 • งานนำส่งเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)
 • งานสหกรณ์ออมทรัพย์
 • งานสวัสดิการข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
 • งานช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการ ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

 • งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ ภาษีค่าเช่าทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการพัฒนารายได้
 • งานจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และการนำส่งเงิน
 • งานเกี่ยวกับการรายงานผลการจัดเก็บรายได้
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ชำระตามกำหนด
 • งานประสานงานกับฝ่ายนิติการ เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบัญญัติการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น (ไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • งานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัด จัดเก็บรายได้ จัดทำระบบข้อมูลผู้ชำระภาษี
 • งานศึกษาวิเคราะห์ และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษี/ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว