กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ แข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ แข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสอบเปลี่ยนสายงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานสอบเลื่อนระดับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานสอบเลื่อนระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานเลื่อนตำแหน่งในระดับควบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานประเมินบุคคลและผลงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเลื่อนตำแหน่ง
 • งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบรรจุเข้ารับราชการใหม่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบรรจุกลับเข้ารับราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานทดลองปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขอยกเว้นการเกณฑ์ทหา
 • งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และงานตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่ง และงานตัดโอนอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • การย้ายภายในส่วนราชการและการช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานขออนุมัติตำแหน่งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 • งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานลาออกจากราชการของข้าราชการ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานให้ออกจากราชการกรณีอื่น ๆ (ขาดคุณสมบัติ ทุพพลภาพ หย่อนสมรรถภาพ)
 • งานจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับการมอบอำนาจ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง 
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน/โครงการและรายงานผลการปฏิบัติงาน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • ดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง
 • งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำทะเบียนคุมอัตรากำลัง และกรอบอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำข้อมูลและทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไข เพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ของข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา และแก้ไขเพิ่มเติมในทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใน ก.พ. 7 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
 • งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำบันทึกและประมวลผลข้อมูลข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
 • งานปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลระบบการบริหารงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน 
 • งานดำเนินการให้ข้าราชการเปลี่ยนรูปถ่ายใน ก.พ. 7 เมื่อครบกำหนดตามระเบียบ
 • งานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการจัดประชุม ก.จ.จ. และการอื่นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
 • งานจัดทำรายงานการประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล      
 • งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

 • งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลัง
 • งานศึกษา วิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โครงสร้างและการจัดอัตรากำลัง
 • งานจัดทำโครงสร้าง กรอบอัตรากำลัง และพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล
 • การจัดทำแผนอัตรากำลัง   
 • งานศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและวางแผนระบบการบริหารงานบุคคล
 • งานปรับปรุงส่วนราชการ
 • งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 •      – งานประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 •     – งานกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทาง
 • การศึกษา
 •      – งานแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •      – งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •      – งานบริหารงานพนักงานและลูกจ้างของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว