กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

 • งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • งานจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง
 • งานขออนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปีเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือรับรองผลงาน
 • งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานการคํานวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท
 • งานจัดทําฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเงินนอกงบประมาณเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดินสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

 • งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานควบคุมตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่างๆ
 • งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
 • งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • งานจัดทำงบทรัพย์สิน
 • งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี
 • งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม
 • งานขออนุญาตใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ
 • งานอนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 • งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
 • งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ
 • งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว