สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

นายสุธีพงศ์ สาธุชน

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทร. 085-2290454

นายสนธิเดช เทียนทอง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทร. 089-9399091

นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
โทร. 087-1291579


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

นายกฤษฎ์ สุขกุล

โทร. 083-0172095

นายสมพร วงษ์ภูธร

โทร. 081-4020257

นายสุธีพงศ์ สาธุชน

โทร. 085-2290454

นายพิเชฐ เที่ยงธรรม

โทร. 088-5959474

นายอัครเดช ชาญชัย

โทร. 081-9825230

นายเมธัส ทองทับ

โทร. 084-7126013


เขตอำเภออรัญประเทศ

นายพิชัย ถาวรชน

โทร. 093-0791999

นายสรพงษ์ สีสังวาลย์

โทร. 085-3966252

นายกมล คติกำจร

โทร. 092-6925987

จ.ส.อ.ไชโย ขนบบวรกุล

โทร. 086-1100110

นายรังสรรค์ จัดพล

โทร. 086-0591575


เขตอำเภอวัฒนานคร

นายสนธิเดช เทียนทอง

โทร. 089-9399091

นายจรัญ คล่องวิเชียร

โทร. 081-8636375

นายแผน จันทะหนู

โทร. 089-0934393

นางสาวญาณิศา บุญพงษ์

โทร. 061-5365441


เขตอำเภอวังน้ำเย็น

นายสุวิจักขณ์ นารีรักษ์

โทร. 093-2645896

นายณรงค์ ทองทรัพย์

โทร. 084-7845391

นางสาวสุพรรณษา ทองเดช

โทร. 095-5453536


เขตอำเภอเขาฉกรรจ์

นายวิโรจน์ งามสุคนธ์รัตนา

โทร. 084-9787899

นายณัฐพล มุลา

โทร. 081-8488229

นายจิรภัทร ปักครึก

โทร. 090-6241991


เขตอำเภอตาพระยา

นายณัฐวุฒิ จุฑาวรรธนา

โทร. 092-9356432

นายอมรศักดิ์ เสาวคนธ์

โทร. 081-7618664

นายไหล พงษ์สมร

โทร. 095-8796235


เขตอำเภอคลองหาด

นางสาวกัญญาภัทร ศิริวุฒิญาดา

โทร. 090-1234755

โทร. –


เขตอำเภอวังสมบูรณ์

นายประโยชน์ จันทร์เที่ยง

โทร. 087-1291579

นางอารีย์รัตน์ จันทร์มงคล

โทร. 064-4561546


เขตอำเภอโคกสูง

นายลือศักดิ์ ถาวรชน

โทร. 080-9699645

นายนิวัฒน์ จิตรเทศ

โทร. 082-2184772


ติดต่อ อบจ.สระแก้ว