หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวรสรินทร์ จันทรา

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

    – งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี

– งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ การจ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี

    – งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน

    – งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

    – งานตรวจสอบติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน โครงการ ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

    – งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ

    – งานประเมินการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ

– งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน

    – งานการวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

    – งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง

    – งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนการตรวจสอบภายใน (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว