กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 • งานควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานจัดตั้ง/ยุบเลิกสถานศึกษา
 • งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 • งานสนับสนุนส่งเสริมงานกิจการนักเรียนของสถานศึกษา
 • งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่างๆ
 • งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานจัดระบบการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • งานพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครือข่ายวิชาการเพื่อการศึกษา
 • งานศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน
 • งานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย
 • งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา/ประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
 • งานวิเคราะห์และพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษเรียนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • งานสนับสนุนการคัดแยกเด็กที่มีความต้องการพิเศษในสถานศึกษา
 • งานส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา แก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
 • งานสนับสนุนศูนย์/โรงเรียนการศึกษาพิเศษที่รับถ่ายโอนจากกระทรวงศึกษาธิการ
 • งานกำกับติดตาม และประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ
 • งานห้องสมุด
 • งานพิพิธภัณฑ์
 • งานการศาสนา
 • งานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • งานการกีฬาและนันทนาการ
 • งานกิจกรรมเด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน
 • งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว