กองสาธารณสุข

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 • งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานให้บริการด้านสาธารณสุข
 • งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
 • งานศูนย์บริการสาธารณสุข
 • งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • งานบริหารสาธารณสุข
 • งานหลักประกันสุขภาพ
 • งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
 • งานกฎหมายสาธารณสุข
 • งานแพทย์แผนไทย
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์ไทย
 • งานส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
 • งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค
 • งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 • งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ
 • งานสุขาภิบาลชุมชน
 • งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานพยาธิวิทยา
 • งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
 • งานกายภาพและอาชีวบำบัด
 • งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย
 • งานทันตสาธารณสุงานบริการรักษาความสะอาด
 • งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
 • งานบริหารจัดการสิ่งปฏิกูล      
 • งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
 • งานสัตวแพทย์
 • งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง
 • งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่างๆ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
  ฝ่ายโรงพยาบาล
 • งานเภสัชกรรม
 • งานรังสีวิทยา
 • งานวิชาการทางการแพทยงานการแพทย์
 • งานการแพทย์ฉุกเฉิน
 • งานรักษาพยาบาล
 • งานเวชปฏิบัติครอบครัว
 • งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว