กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ฝ่ายเครื่องจักรกล

 • งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานเกี่ยวกับการประปา
 • งานเกี่ยวกับการช่างสุขาภิบาล
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานอาคารสถานที่ เช่น ศูนย์เครื่องมือกล
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ

 • งานสำรวจ
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่างๆ
 • งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
 • งานอนุญาตขุดเจาะและใช้น้ำบ่อบาดาล
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

 • งานประมาณราคา
 • งานจัดทำราคากลาง
 • งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
 • งานการควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • งานตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
 • งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น
 • งานอาคารสถานที่ เช่น อาคารสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่างๆ
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว