ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้งและอาณาเขตของจังหวัดสระแก้ว

ที่ตั้ง

ลักษณะที่ตั้งภูมิประเทศ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  ตั้งอยู่ถนนสุวรรณศร  เลขที่  8888 หมู่ที่  2   ตำบลท่าเกษม  อำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล  และเป็นราชการส่วนท้องถิ่น  ประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด                  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว  (จากตำบลท่าเกษม)  ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร  ประมาณ   236  กิโลเมตร  (ทางหลวงหมายเลข  33)  และทางหลวงหมายเลข  359  (สายสระแก้ว – เขาหินซ้อน)  ประมาณ  200  กิโลเมตร  มีพื้นที่ดำเนินงาน  7,195.41  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  4,496,962  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา  และอำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์            
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอกบินทร์บุรี  อำเภอนาดี  จังหวัดปราจีนบุรี และอำเภอสนามชัยเขต  จังหวัดฉะเชิงเทรา

สภาพภูมิประเทศ

                    พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบจนถึงลักษณะภูเขาสูงชัน  ทางตอนเหนือมีลักษณะเป็นเนินสูงจนถึงภูเขา ได้แก่  อุทยานแห่งชาติปางสีดา  ทางตอนใต้มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา  มีสภาพเป็นป่าดงดิบ  และป่าโปร่ง   ได้แก่  ทิวเขาจันทบุรี  ด้านตะวันออกลักษณะเป็นที่ราบ  จนถึงลักษณะเนินเขา  มีสภาพเป็นป่าโปร่ง  ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบโดยมีบริเวณอำเภอวัฒนานครเป็นสันปันน้ำ  ทางตะวันตกลาดลงสู่อำเภอเมืองสระแก้ว  ทางตะวันออกลาดลงสู่อำเภออรัญประเทศ

สภาพภูมิอากาศ

เป็นแบบฝนเมืองร้อน  เฉพาะฤดูกาล (Tropical savanna  Climate) แบ่งออกเป็น  3  ฤดู 

                   1. ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม

                   2. ฤดูฝน     เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน- เดือนกันยายน   ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,296-1,539 มิลลิเมตร

                   3. ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์  อากาศจะเย็นสบายและมีหมอกในตอนเช้า

สภาพทางการปกครอง

                   จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 4.49 ล้านไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  9  อำเภอ  59  ตำบล  731  หมู่บ้าน 1  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง   เทศบาล 16 แห่ง  (เทศบาลเมือง 3 แห่ง   เทศบาลตำบล 13 แห่ง)  องค์การบริหารส่วนตำบล 49 แห่ง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว