เรื่อง งานซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ทะเบียน กข 8495 สก และ กข 8491 สก จำนวน 12 รายการ 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อ-จัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 2 คัน ทะเบียน กข 8495 สก และ กข 8491 สก จำนวน 12 รายการ

 งานซ่อมปรับปรุงรถตู้พยาบาลฉุกเฉิน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว