เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว