เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง เลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

                             ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเลือกสรรพนักงานจ้าง โดยกำหนดสอบในวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สมัครสอบ รวมถึงเพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม จึงขอเลื่อนการจัดสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะพ้นไป โดยจะแจ้งกำหนดวันสอบให้ทราบอีกครั้ง

* สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ต่อไปนี้

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว