เรื่อง ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน

ด้วยสำนักงาน กพร. ได้กำหนดให้มีแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส
.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ ด้วยการแสกน QR Code หรือรายละเอียดตามลิ้งค์ต่อไปนี้ https://opdc.csn.cx/
ติดต่อ อบจ.สระแก้ว