เรื่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร ขนาดกว้าง 7.50 เมตร ยาว 15 เมตร

 งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว