เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว