ประกาศนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว