ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระแก้ว เรี่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2564

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว