เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย

ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์สำนักงาน

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว