รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว