รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว