เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง ส่งประกาศประกวดราคาจ้างเหมา ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองหันแดง ระหว่างบ้านหนองปัญหาหมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแก้ง เชื่อมบ้านเนินยางแดง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว