เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เรื่อง แนวทางปฏิบัติการให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) กรณีการแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว