เรื่อง งานจัดซื้อยางรถยนต์เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ

ข้อมูลรายละเอียดและตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อยางรถยนต์เพื่อใช้กับยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว