เรื่อง งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ข้อมูลรายละเอียดและตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว