เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกจากถนนหลวงชนบท สก 2002 เข้าหมู่ที่ 12 บ้านห้วยใหญ่ (เส้นคลองหอย) เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมื่องสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเเยกจากถนนหลวงชนบท สก 2002 เข้าหมู่ที่ 12 บ้านห้วยใหญ่ (เส้นคลองหอย) เชื่อมหมู่ที่ 3 บ้านหนองนกเขา ตำบลท่าเกษม อำเภอเมื่องสระเเก้ว จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว