เรื่อง สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 สายกลุ่มบ้านประชารัฐ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

สำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 14 สายกลุ่มบ้านประชารัฐ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระเเก้ว

ติดต่อ อบจ.สระแก้ว